جمعه، 6 اسفند 1395
معرفی شهردار منطقه

نام: مجتبی

نام خانوادگی: گلستانی

سوابق تحصیلی:

 • دانش آموخته رشته هاي علوم آزمايشگاهي وعلوم سياسي
 • فارغ تحصيل رشته علوم سياسي در مقطع كارشناسي ارشد
 • دانشجوی مقطع دکترای علوم سیاسی

سوابق اجرايي

 • مسئول كميته رفاهي بيمارستان امام خميني اهواز
 • مشاور ومدير دفتر مدير كل سياسي وانتظامي استانداري خوزستان
 • مسئول حراست شهرداري آبادان
 • مشاور مدير عامل ومعاون اداري ومالي سازمان عمران شهرداري اهواز
 • معاون اداري ومالي شهرداري منطقه ۸ شهرداري اهواز
 • مدير كشتارگاه صنعتي دام اهواز
 • مدیرعامل سازمان پسماند
   
مجتبی گلستانی