دوشنبه، 8 خرداد 1396
شهرداران منطقه از ابتدا تا کنون

                     

  فهرست شهرداران منطقه سه
 
  
               ۱ -   قاسم الهايي
               ۲ -   مسعود اژدري
               ۳ -   احمد باورصاد
               ۴ -   فرامرز فتحي زاده
               ۵ -   داوود دارابي
               ۶ -   روح ا.. احمد فخرالدين
               ۷ -   علی موزرم پور