شهرداران منطقه از ابتدا تا کنون

           

  فهرست شهرداران منطقه سه
 
  
               ۱ -   قاسم الهايي
               ۲ -   مسعود اژدري
               ۳ -   احمد باورصاد
               ۴ -   فرامرز فتحي زاده
               ۵ -   داوود دارابي
               ۶ -   روح ا.. احمد فخرالدين        
               ۷ -   علی موزرم پور          
               ۸ - مجتبی گلستانی       
               ۹ - علیرضا عالیپور         
              ۱۰ - داود دارابی
              ۱۱- مجتبی یوسفی شهریور ۹۶ تا اردیبهشت ۹۸

              ۱۲- مهدی مرادحسینی از اردیبهشت ۹۸ تا کنون