معرفی حدود منطقه

محدوده شهرداری منطقه ۳

شمال: خروجی شهر ازسمت  جاده مسجدسلیمان  بعداز نیروگاه ،سمت غرب جاده تعاونی اندیکا 

جنوب: ابتدای عرشه پل سوم  ،ضلع شمالی بلوار مدرس حدفاصل پل سوم تامیدان چهارشیر ، ضلع شمالی بلوار بسیج حدفاصل میدان چهارشیر میدان چهاراسب تا پلیسراه

شرق: پلیس راه اهواز- سربندر جاده کمربندی تا پل  جدیدالاحداث شهدای جهاد کشاورزی

غرب: زیرگذر پل سوم حاشیه رودخانه کارون  جاده کمربندی ابتدای پل جدیدالاحداث شهدای جهاد کشاورزی