معرفی نواحی خدمات شهری شهرداری منطقه سه

مدیر  امور نواحی خدمات شهری: مهندس کامرانپور  شماره تماس ۰۹۱۶۹۲۶۴۶۷۰

۱-ناحیه یک خدمات شهری : عباس نیسی  شماره تماس  ۰۹۱۶۹۱۸۹۱۵۱

محدوده ناحیه یک : کوروش ،کوی جواهری، پاستوریزه ، زرگان،

۲-ناحیه دو خدمات شهری: رحیم فارسی شماره تماس ۰۹۱۶۳۰۴۴۰۰۰

محدوده ناحیه دو: زیتون کارمندی ، ملیراه ، بهزادشهر،زوئیه ملیراه

۳-ناحیه سه خدمات شهری: حمید لطیفی شماره تماس ۰۹۱۶۹۰۴۳۴۲۱

محدوده ناحیه سه : کوی پیروزی به سمت چهارشیر ، چهارشیر به سمت برومی وآیلند برگشت بلوار بسیج

۴- ناحیه چهار خدمات شهری:حکیم عتابی  شماره تماس :۰۹۱۶۶۲۲۲۴۴۹

محدوده ناحیه چهار:کوی عابدی، زوئیه روبروی کوی ملت ، فرهنگیان یک و دو ، زرگان ، نورآباد ، علی آباد،  کوی فدک  

 
معرفی نواحی فضای سبز شهرداری منطقه سه

مسئول امور نواحی فضای سبز: مهندس رمضانی  شماره تماس  ۰۹۱۶۶۱۳۸۸۷۵

۱-   مسئول ناحیه یک فضای سبز : مهران رحیمی  شماره تماس ۰۹۱۶۶۰۸۵۸۳۷

محدوده :بلوار پاسداران ، بلوار مدرس ، پارک زیتون کارمندی، ملیراه، پارک رودکی، پارک شاهد ، پارک لادن ،

۲- مسئول ناحیه دو فضای سبز : رضا ابوالحسنی  شماره تماس ۰۹۱۶۶۱۱۳۷۲۷

محدوده :مسیرفرودگاه، زرگان

۳- مسئول ناحیه سه فضای سبز :جواد عموری  شماره تماس ۰۹۳۹۳۸۹۷۸۹۱

محدوده :میدان چهارشیر ،صوت گیر پلیس راه ماهشهر

۴- مسئول ناحیه چهار فضای سبز :سرکارخانم فریال طالعی  شماره تماس ۰۹۱۶۹۹۵۹۸۵۹

محدوده :فاز ۳ کوروش، فاز ۴ کوروش، جاده ساحلی رودخانه