شهرداری منطقه

 

 


مشخصات نواحی خدماتی :


ناحیه یک : وسعت: 765هکتار – جمعیت : 41040 نفر – سال تاسیس : 1361 – آدرس : کوی ملت خ 8 توانیر سمت چپ 

ناحیه دو : وسعت : 32 هکتار – جمعیت : 84425 نفر – سال تاسیس : 1361 – آدرس : چهارشیر                   

ناحیه سه : وسعت : 25 هکتار – جمعیت : 22735 نفر – سال تاسیس : 1382 – آدرس : کوی نفت                         

ناحیه چهار : وسعت : 31200 هکتار – جمعیت : 29955 نفر – سال تاسیس : 1386 – آدرس : فرهنگیان 1 ابتدای فرهنگیان 2 پشت پمپ بنزین 


 

مشخصات نواحی فضای سبز : ناحیه  یک فضای سبز : وسعت : 3211070 هکتار – سال تاسیس : 1375 – آدرس :پارک شهروند 

ناحیه  دو فضای سبز : وسعت : 302948 هکتار – سال تاسیس : 1375 – آدرس :مسیر فرودگاه 

ناحیه سه فضای سبز : وسعت :27847911 هکتار–سال تاسیس:1376 –آدرس :اتوبان ماهشهر–اهوازوکوی نفت         ناحیه چهار فضای سبز  : وسعت : 75660 هکتار – سال تاسیس : 1386 – آدرس : کوی ملت فاز 3 خ 8 توانیر جنب فاز  یک خدمات شهری