شهرداران منطقه از ابتدا تا کنون

فهرست شهرداران منطقه سه

 1. قاسم الهايي
 2. مسعود اژدري
 3. احمد باورصاد
 4. فرامرز فتحي زاده
 5. داوود دارابي
 6. روح ا.. احمد فخرالدين
 7. علی موزرم پور
 8. مجتبی گلستانی
 9. علیرضا عالیپور
 10. داود دارابی
 11. مجتبی یوسفی
 12. مهدی مرادحسینی
 13. شهرام شاهین زاده
 14. فرزین حاتمی کاکش
 15. میثم علی نژاد