مشخصات کلی منطقه
 • تعداد نواحی خدمات شهری : 4 ناحیه
 • تعداد محلات : 30 محله
 • تعداد پارک ها : 39 قطعه
 • سرانه فضای سبز : 26/6 ( با احتساب پارک شهروند ) - 10/8 ( بدون احتساب پارک شهروند )
 • تعداد میادین  ترافیکی : 23 مورد
 • طول شوارع شریانی : 28کیلومتر
 • طول راههای اصلی : 39کیلومتر
 • طول معابر فرعی : 300 کیلومتر
 • طول رودخانه کارون در محدوده منطقه : 13کیلومتر
 • تعداد زمین چمن مصنوعی : 11 قطعه
 • تعداد مساجد سطح منطقه : 30 باب
 • تعداد حسینیه ها : 24 باب
 • تعداد مدارس : 88 باب
 • تیم ورزشی محلات : 50 تیم
 • تعداد بیمارستانها : 2 باب
 • مراکز بهداشتی : 4 مرکز بهداشت و 16 پایگاه محله ای
 • مساحت منطقه : 400/4 هکتار
 • جمعیت منطقه : 230000 نفر
 
شهرداری منطقه

 

 


مشخصات نواحی خدماتی :


ناحیه یک : وسعت: 765هکتار – جمعیت : 41040 نفر – سال تاسیس : 1361 – آدرس : کوی ملت خ 8 توانیر سمت چپ 

ناحیه دو : وسعت : 32 هکتار – جمعیت : 84425 نفر – سال تاسیس : 1361 – آدرس : چهارشیر                   

ناحیه سه : وسعت : 25 هکتار – جمعیت : 22735 نفر – سال تاسیس : 1382 – آدرس : کوی نفت                         

ناحیه چهار : وسعت : 31200 هکتار – جمعیت : 29955 نفر – سال تاسیس : 1386 – آدرس : فرهنگیان 1 ابتدای فرهنگیان 2 پشت پمپ بنزین 


 

مشخصات نواحی فضای سبز : ناحیه  یک فضای سبز : وسعت : 3211070 هکتار – سال تاسیس : 1375 – آدرس :پارک شهروند 

ناحیه  دو فضای سبز : وسعت : 302948 هکتار – سال تاسیس : 1375 – آدرس :مسیر فرودگاه 

ناحیه سه فضای سبز : وسعت :27847911 هکتار–سال تاسیس:1376 –آدرس :اتوبان ماهشهر–اهوازوکوی نفت         ناحیه چهار فضای سبز  : وسعت : 75660 هکتار – سال تاسیس : 1386 – آدرس : کوی ملت فاز 3 خ 8 توانیر جنب فاز  یک خدمات شهری