محدوده قانونی طبق کاربری مصوب طرح تفصیلی قابل ساخت و ساز و اخذ پروانه

شمال: رودخانه کارون حد فاصل پارک شهروند تا پل کمربندی

جنوب: اتوبان اهواز - ماهشهر ، حد فاصل شهرک آغاجری تا پل سوم

شرق: نیروگاه زرگان تا انتهای فرهنگیان و فرودگاه تا انتهای شهرک آغاجری

غرب: رودخانه کارون حد فاصل پل سوم تا پارک شهروند