لیست شماره تماس معاونین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

فرزین حاتمی کاکش

شهردار منطقه 3

09163460434

2

سید جعفر موسوی

حوزه دفتر شهردار

09166055261

3

احمدی

دفتردار شهردار

09168217098

4

علی اسدی

معاون مالی اقتصادی

09166110524

5

خودسیانی

معاون فنی و عمرانی

09166116237

6

امین راد

معاون شهرسازی

09161134541

7

اکبری

حمل و نقل

09166165407

8

سعید غزی

خدمات شهری

09163139399

 
لیست شماره تماس مسئولین خدمات شهری

ردیف

نام و نام خاموادگی

سمت

تلفن همراه

کد بیسیم

1

مهدی عباسوند

مدیر امور نواحی خدمات شهری منطقه

09166228354

703

2

پوریا عیدی پور

رئیس ناحیه یک خدمات شهری

09166056295

2031

4

رضا حسین زاده

رئیس ناحیه سه  خدمات شهری

09169115800

2033

5

محمد علی بابادی

رئیس ناحیه چهار خدمات شهری

0919225865

2034

6

کریم سلیمی

مسئول ناحیه یک خدمات شهری

09379465203

321

7

داوود قلی پور

مسئول ناحیه دو  خدمات شهری

09169203500

322

8

حسن زبیدانی

مسئول ناحیه سه خدمات شهری

09359991962

323

9

عادل حمید

مسئول ناحیه چهار خدمات شهری

09163115580

324

 
لیست شماره تماس مسئولین فضای سبز

ردیف

نام و نام خاموادگی

سمت

تلفن همراه

کد بیسیم

1

حسین دشت بزرگ

مسئول فضای سبز منطقه 3

09375014042

603

2

فاضل ضهیروزاده

مسئول ناحیه یک فضای سبز

09169224144

ندارد

3

ایوب بالدی

مسئول ناحیه دو  فضای سبز

09160335534

632

4

جواد عموری

مسئول ناحیه سه  فضای سبز

09166046937

633

5

غالب دورقی

مسئول ناحیه چهار فضای سبز

09163029608

634