معرفی مدیر شهرداری منطقه سه

نام: میثم

نام خانوادگي: علی نژاد

 

 
میثم علی نژاد